ZASADY PPOŻ DLA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ

Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Celem szkolenia jest przygotowanie osoby wyznaczonej przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów w miejscu pracy z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku (jeżeli jest wymagana), w zakresie zgodnym z Kodeksem Pracy.Szkolenie dedykowane jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w miejscu pracy. Łączny czas szkolenia to 5 godzin zajęć teoretycznych.

Ramowy program szkolenia:

  • Przepisy prawa normujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
  • Warunki oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych obiektu.
  • Źródła powstawania oraz potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie.
  • Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym alarmowanie służb ratowniczych.
  • Podręczny sprzęt gaśniczy ? budowa oraz zasady jego użycia w tym czasookresy poddawania go przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
  • Hydranty wewnętrzne oraz inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe- budowa oraz zasady ich użycia,  w tym terminy  poddawania ich przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
  • Ewakuacja ? warunki oraz zasady ewakuacja osób z obiektu oraz czasookresy próbnych ewakuacji.

Zapraszamy.