I POMOC DLA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie, przede wszystkim za zapewnienie w zakładzie pracy punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Osoba odpowiedzialna w firmie za stan bezpieczeństwa pracy powinna wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca powinien też poinformować resztę pracowników o osobach, które wyznaczył do sprawowania tej funkcji.

Art. 2071 KODEKS PRACY § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

 

 

 

 

Odwołując się do powyższych przepisów oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla osób  niezwiązanych zawodowo z medycyną prowadzone przez doświadczoną kadrę instruktorów.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach życia codziennego jak i zawodowego.

Szkolenie organizowane jest w formie jednego spotkania trwającego ok. 8 godzin dydaktycznych i  podzielonego na dwa bloki: teoretyczny  i praktyczny.

Zapraszamy !