Zgodnie z Ustawą - Prawa budowlanego właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do prawidłowego administrowanie obiektami budowlanym w tym do przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego. Ustawa precyzuje, rodzaje poszczególnych kontroli i jak często powinny one być przeprowadzane.

Ponadto niezależnie od terminów ustawowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia albo zagrożenia obiektu wywołanego siłami natury lub człowieka, także należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku.

Z obowiązku prowadzenia okresowych przeglądów wyłączone są budynki mieszkalne jednorodzinne oraz elementy budownictwa letniskowego.

Ze względu na okres, co jaki powinny być wykonywane, przeglądy techniczne dzieli się na:

  • półroczne,
  • roczne,
  • pięcioletnie

Półroczny przegląd techniczny dotyczy budowli o powierzchni powyżej 2000 m2 oraz obiektów, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2.

  • instalacji gazowych, przewodów kominowych: spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych,
  • części budowli, które są narażone na szkodliwe działanie czynników zarówno atmosferycznych jak i tych związanych z eksploatacją danego budynku,
  • instalacji służących ochronie środowiska.

W ramach pięcioletniego przegląd techniczny budynku sprawdzeniu podlega m.in.:

  • instalacja elektryczna i piorunochronna,
  • stanu techniczny obiektu i jego przydatność do użytkowania,
  • estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Po każdej kontroli sporządzany jest protokół zawierający opis stanu technicznego budynku oraz wykaz koniecznych do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych.