Oferujemy naszym klientom następujące usługi 

OUTSORCING

 • realizacja obowiązków służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 109, poz. 704/,
 • reprezentowanie i pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS,
 • prowadzenie okresowych kontroli i analiz stanu BHP,

DORADZTWO

 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, rozwiązań w zakresie transportu i magazynowania,
 • ocena założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładów pracy, a także inwestycji,
 • ocena maszyn w zakresie spełniania minimalnych wymagań BHP i doradztwo w zakresieich dostosowania,

AUDYTY

 • przeprowadzanie kontroli stanu BHP obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn, urządzeń oraz sporządzanie protokołów z zaleceniami, wnioskami i uwagami,
 • przeprowadzenie kontroli i analiz pod względem bezpieczeństwa, higieny i ergonomii procesów pracy (np. kontrole na budowach, oceny ergonomiczne stanowisk),
 • przeprowadzanie audytów ergonomii stanowisk pracy,
 • przeprowadzanie audytów behawioralnych (wzajemna obserwacja pracowników i zwracanie uwagi na potencjalnie niebezpieczne zachowania u innych),

PRACE NA WYSOKOŚCI

 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa, na terenie wskazanym przez klienta, pod względem prowadzenia pracy na wysokości, ze wskazaniem potencjalnie niebezpiecznych miejsc, oceną ryzyka oraz sposobami redukcji występujących zagrożeń,
 • prowadzenie okresowych kontroli warunków pracy pod względem bezpiecznego prowadzenia prac na wysokości,
 • doradztwo w zakresie bezpiecznej organizacji stanowisk pracy na wysokości,
 • pomoc w doborze właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej koniecznych do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,
 • wykonywanie okresowych przeglądów środków ochrony indywidualnej do prac na wysokości,
 • kompleksowe opracowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem prac na wysokości: instrukcji, procedur, ocen ryzyka zawodowego, czynnościowych ocen ryzyka (HIRA), wykazów, poleceń pisemnych itd.

WYPADKI

 • prowadzenie dochodzeń w sprawie wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji,
 • badanie kosztów wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka dla nowych, projektowanych maszyn i urządzeńzgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej,
 • dobór właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,

DOKUMENTACJA

 • opracowywanie regulaminów pracy, instrukcji i tabeli gospodarowania odzieżą, środkami ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie procedur postępowania w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, procedur zakładowych systemów pierwszej pomocy, procedur ratowniczych, procedur dotyczących ochrony środowiska,

INSTRUKCJE

 • opracowywanie zarządzeń i ogólnych instrukcji,
 • opracowywanie instrukcji dla stanowisk pracy,
 • opracowywanie szczegółowych instrukcji dla procesów pracy, maszyn, urządzeń, elektronarzędzi,

ERGONOMIA

 • oceny i analizy ergonomiczne stanowisk, miejsc i procesów pracy (np. oceny dla potrzeb Urzędów Pracy, oceny stanowisk komputerowych),
 • analiza i ocena stanowisk pracy pod kątem: wymiarów antropometrycznych pracownika, obciążenia fizycznego, statycznego, psychicznego, monotonii pracy,
 • projektowanie i dostosowywanie stanowisk do zasad ergonomii,
 • poprawa warunków ergonomii w zakładzie pracy,

POMIARY

 • pomiary czynników środowiska pracy, m.in. hałas, drgania, oświetlenie, krotność wymiany powietrza, zapylenie, substancje chemiczne, promieniowanie i inne,
 • ocena wydatku energetycznego, ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory komputerowe.

A także wiele innych usług. Skontaktuj się z nami już dziś !