Podstawowe Informacje na temat Państwowej Inspekcji Pracy

Co warto wiedzieć o: ?

-Państwowej Inspekcji Pracy ?

-Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Kontrole z zakresu prawa pracy prowadzone przez PIP dotyczą m.in.:?

?

 •    wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,?
 •    urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem,?
 •    akt osobowych w tym: badań lekarskich, szkoleń BHP.?

?

PIP może:?

 •    wydawać i cofać zezwolenia na zatrudnianie dzieci,?
 •    za zgodą osoby zainteresowanej ? ma prawo do uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,?
 •    ścigać wykroczenia przeciwko prawom pracownika,?
 •    kontrolować stosowanie środków zapobiegających wypadkom i chorobom zawodowym, tym samym PIP bada okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i przyczyny chorób zawodowych,?
 •    kontrolować wyroby pod względem spełnienia przez nie wymagań dotyczących bhp, określonych w odrębnych przepisach.

Inspektor jest uprawniony do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu BHP, a także do:?

?

 •    swobodnego wstępu na teren zakładu pracy i do obiektów,?
 •    oględzin pomieszczeń, stanowisk pracy i urządzeń,?
 •    żądania informacji, wzywania i przesłuchiwania,?
 •    żądania okazania dokumentów, ?
 •    wglądu do decyzji innych organów kontroli i nadzoru,?
 •    sprawdzenia tożsamości osób.?

?

Każda kontrola jest udokumentowana protokołem. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, przed podpisaniem protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych przewidzianych ustawą.

PIS realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami: ?

 •    higieny pracy w zakładach pracy, ?
 •    zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku.?

?

Nadzór sanitarny obejmuje swoją kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu:?

 •    warunków zdrowotnych środowiska pracy z uwzględnieniem badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,?
 •    oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,?
 •    zapewnienia w środowisku pracy środków ochrony zbiorowej i środków ochrony indywidualnej,?
 •    występowania substancji chemicznych i ich mieszanin,?
 •    utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy.
 •    Rejestry i karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.?
 •    Zaświadczenia lekarskie pracowników o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.?
 •    Ocena ryzyka zawodowego.?
 •    Karty charakterystyki, spis substancji chemicznych i ich mieszanin.?
 •    Instrukcje BHP.?

?

Państwowa Inspekcja Sanitarna ma uprawnienia m.in. do:?

 •    żądania okazania dokumentów, informacji, wzywania i przesłuchiwania,?
 •    swobodnego wstępu i oględzin, terenu zakładu pracy, stanowisk pracy i urządzeń,?
 •    pobierania próbek,?
 •    nakazu usunięcia uchybień,?
 •    wstrzymania produkcji itp.

Nakaz:?

?

 •   usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,?
 •   wycofania z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału lub wyrobu ,?
 •  wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz skierowania do innych prac pracowników lub innych osób zatrudnionych, jeżeli nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,?
 •  wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.?
 •   ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,?
 •  wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi.?
 • ?

Zakaz:?

?

 •  wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

Przykłady

 

 • OPOLSKIE (01.02.2018). Nakazem płacowym na kwotę ponad 20 tys. Złotych i 6 tysiącami grzywny oraz zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia kilku przestępstw przez pracodawcę ,zakończyła się kontrola w jednej z sieci sklepów spożywczych.?
 • ?
 •    PODKARPACKIE (30.01.2018). Konsekwentne działanie inspektora pracy doprowadziło do ukarania nieuczciwego lekarza, który mimo braku uprawnień wydawał zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wskazanych w skierowaniach na badania  stanowiskach. Sąd uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę siedmiu miesięcy pozbawienia wolności.?
 • ?
 •    WARMIŃSKO-MAZURSKIE (11.01.2018). Pracodawca zatrudnił epileptyka bez badań lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownik w trakcie pracy doznał ataku. Upadek spowodowany atakiem choroby doprowadził do śmierci pracownika. Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie badał okoliczności wypadku śmiertelnego, do którego doszło na terenie masarni. W związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy, inspektor zastosował wobec właścicielki masarni karę grzywny w drodze mandatu w wysokości 1800 zł.

Nie każda kontrola musi wiązać się ze stresem. Właściwe przygotowanie się pracodawcy do kontroli gwarantuje pozytywny wynik i rzadsze kontrole!?

?

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.),?

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786, z późn. zm),?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1794 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 i z 2018 r. poz. 4 i 138).