INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT

 

Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych ma na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), czyli jest uszczegółowieniem planu BIOZ.

Z naszego  doświadczenia w uczestniczeniu w procesach budowlanych wynika, że na wielu budowach w ogóle się  nie sporządza IBWR  lub jeżeli już jest sporządzona to nie odzwierciedla rzeczywistych robót i wie o niej  tylko  ten,  kto  ją  napisał.  W  sytuacji ciężkiego i śmiertelnego wypadku przy pracy na budowie, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w pierwszej kolejności sprawdzi sporządzenie IBWR oraz czy roboty budowlane zostały we właściwy sposób opisane oraz czy IBWR była realizowana. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków poniesie kierownik robót lub osoba kierująca pracownikami (pracodawca, mistrz lub brygadzista), które wynikają z:
  1. Art. 220§ 1  kodeksu karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku  i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Art. 283 Odpowiedzialność z zakresu bhp § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
 Pomagamy również w opracowaniu Planu BIOZ. Zapytaj o ofertę ! 

 

Obowiązek sporządzenia IBWR, spoczywa na wykonawcy de facto na kierowniku robót lub pracodawcy. Jednak wykonanie tego zadania może powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.