Rodo – Kodeks Pracy

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) ? rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, rodo obowiązuje od 25 maja 2018 r.  

Ergonomia pracy biurowej

Spędzanie 8 godzin w pozycji siedzącej wbrew powszechnym przekonaniom wcale nie pozostaje bez wpływu na zdrowie pracownika. Choć praca biurowa jest uważana za lekką, to jednak wykonywana w nieodpowiednich warunkach, prowadzi do pogorszenia ogólnej kondycji fizycznej oraz psychicznej pracownika, a w konsekwencji spadku wydajności pracy. 

Hałas

Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Mobbing w pracy

Mobbing – pojęcie znane zarówno pracodawcom, jak i zatrudnionym, które określa zachowania charakteryzujące się przemocą fizyczną lub też psychiczną w miejscu pracy. Wpływa negatywnie na relacje pomiędzy osobami w organizacji, tym samym ograniczając efektywność ich funkcjonowania.

Alkohol w pracy

W miejscu pracy surowo wzbronione jest spożywanie alkoholu, bez względu na jego rodzaj i ilość. Jeśli pracownik dopuszcza się tego, a pracodawca się o tym dowie lub przyłapie go na gorącym uczynku, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Obowiązki pracodawcy pod kątem BHP

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Nowe szkolenie – Sygnalista Kolejowy

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień sygnalisty kolejowego. Startujesz w przetargu dla PKP PLK S.A.? Wykonujesz pracę na kolei? Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia ? Sygnalisty?. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach […]