Szkolenie BHP po Ukraińsku - zadzwoń !

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie.

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana specustawą ukraińską, została opublikowana (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) i funkcjonuje równolegle z europejską ochroną czasową. Ustawa dotyczy zarówno obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezależnie od środka transportu) bezpośrednio z terytorium Ukrainy, obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przybyli do Polski wraz z najbliższą rodziną, jak i nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy (o ile przybył on na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa).

Jak podkreśla Magdalena Włastowska, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy firmy doradczej W&W Consulting, jednym z głównych założeń specustawy jest zapewnienie legalnego pobytu dla osób, które w wyniku działań wojennych wjechały legalnie na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (niniejsze rządowe gwarancje obowiązują z mocą wsteczną) osoby te mają zagwarantowany legalny pobyt w okresie 18 miesięcy. Jedynie wyjazd na okres powyżej 1 miesiąca z Polski będzie skutkował pozbawieniem obywatela Ukrainy uprawnień wynikających ze specustawy. – Na ten moment nie ma informacji dotyczącej ukończenia obowiązywania tych przepisów. Data zakończenia będzie ujęta w oddzielnym rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów na podstawie bieżącej sytuacji (np. danych ilościowych osób przyjeżdżających do Polski oraz perspektywy terminu zakończenia działań wojennych) – zaznacza Włastowska.

Co istotne, specustawa dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają jeszcze w Polsce zezwolenia na pobyt ani przyznanego statusu uchodźcy lub zbliżonego statusu, a także nie ubiegają się o status uchodźcy ani ochronę uzupełniającą. Jeżeli wniosek został już złożony, można go cofnąć i skorzystać z zapisów specustawy.

Specustawa nie zwalnia z przestrzegania BHP
– Powyższe ułatwienia wynikające z zapisów specustawy gwarantują szybką ścieżkę uzyskania legalnego prawa pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy. Należy pamiętać, że ta usprawniona ścieżka legalnego zatrudnienia powinna iść w parze z zachowaniem całokształtu przepisów BHP dotyczących zatrudnienia nowego pracownika. Pracodawca bowiem nie jest zwolniony z zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikających z odrębnych rozporządzeń oraz zapisów kodeksu pracy – podkreśla Włastowska.

I przypomina, że do jego zadań należy m.in.: zapewnienie szkolenia wstępnego BHP, zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy – co wymaga również uprzedniej aktualizacji o ryzyko zwiększonego obciążenia psychicznego, które jest wynikiem aktualnych wydarzeń, przekazanie środków ochrony indywidualnej oraz w wymaganych przypadkach – odzieży i obuwia roboczego. – Zatrudniając obywatela Ukrainy należy także zwrócić uwagę na aspekty praktyczne – może się zdarzyć, że nowy pracownik nie posługuje się w ogóle językiem polskim bądź znajomość języka polskiego jest podstawowa. Dlatego ważne jest, aby przygotować zarówno szkolenie jak i wszelkie dokumenty w odpowiednim dla niego języku – dodaje.

Szkolenie BHP po Ukraińsku - zadzwoń !

Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy i przestań martwić się o kontrole.
Pakiety już od 200 zł/mc.
Zadzwoń!

Lista kontrolna BHP - jakie punkty obowiązkowo musza być zrealizowane przed kontrolą.

Legalny pobyt Ukraińców przez 18 mc

Szkolenie BHP po Ukraińsku – zadzwoń ! Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie. Ustawa z 12 […]

Kontrole PIP 2022 r.

Nowy plan Inspekcji Pracy – kogo czekają kontrole w 2022 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiła we wtorek w Sejmie plan kontroli inspekcji na przyszły rok.   – Planujemy przeprowadzić 52 tys. kontroli – mówi „Rzeczpospolitej” . – W związku z utrzymującym się stanem pandemii Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje swoje działania m.in. na sprawdzaniu, […]

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie obowiązki z zakresu BHP ciążą na pracodawcy prowadzącego przedsiębiorstwo związane z braną fotowoltaiczną? Poniżej link do pobrania listy kontrolnej. Dzięki niej sprawdzisz co jest do zrobienia. LISTA KONTROLNA – Obowiązki BHP pracodawcy – Fotowoltaika

Mierzenie temperatury pracowników

Mierzenie temperatury pracownikom, a podstawy prawne — ART. 9 RODO i ART. 221 Kodeksu Pracy Pracodawcy motywują pomysł mierzenia temperatury tym, że chcą chronić zdrowie pracowników oraz utrzymać ciągłość ruchu w zakładzie pracy. W czasie epidemii wprowadzenie profilaktyki Covid-19 jest jak najbardziej zrozumiałe, natomiast w polskim prawie brakuje przepisu, który jasno określa, że takie działanie jest dozwolone. Prezes […]

Pracodawca powinien powiadomić o monitoringu w miejscu pracy

Pracodawca, decydując się na założenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, powinien określić konkretny cel, w którym będzie on wykorzystywany. Monitoring ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, lub kontroli produkcji, lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a obszar nadzoru może obejmować teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. Pracodawca korzystający z monitoringu […]

Wzmożone kontrole inspekcji pracy w „czerwonych” i „żółtych” powiatach

Inspektorzy pracy przeprowadzą dodatkowe kontrole w zakładach pracy funkcjonujących w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi. Mają w szczególności sprawdzać, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach. Główny Inspektor Pracy, Pan Wiesław Łyszczek poinformował, że inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli w zakładach pracy, w powiatach z dodatkowymi […]

Państwowa Inspekcja rusza na kontrole — sprawdzi, czy firmy zapewniają bezpieczne warunki pracy. Do Ministerstwa pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej napływają sygnały, że nie wszyscy przedsiębiorcy wprowadzili wymagane przez prawo zmiany w związku z epidemią koronawirusa. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiada wzmożone kontrole. Szczegółowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają na celu […]

Mniej kontroli, ale więcej mandatów — sprawozdanie z działalności PIP za 2019 rok

Dane za rok 2019 wskazują, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzili mniej kontroli, niż w roku 2019. – w 2018 roku 80 194, – w 2019 roku 73 341. Z ponad 73 tys. kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy, 40%, stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała kluczowe […]

Mikroklimat gorący, a woda dla pracowników

Jeżeli wysoka temperatura w pomieszczeniach pracy powoduje, że na stanowiskach pracy wartość wskaźnika PMV przekracza +2,0, to oznacza, iż pracownicy wykonują swoje obowiązki w warunkach mikroklimatu gorącego. PMV jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen od -3 (zimno) poprzez 0 (obojętnie) do +3 (gorąco). Mikroklimat […]

Nowe wytyczne dla biur

Na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane wytyczne dla biur opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Wytyczne dla organizacji pracy w biurach I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, albo choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować […]